Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz administratorem danych sklepu internetowego pod adresem www.kredensziolowy.pl jest spółka KREDENS ZIOŁOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Lipuszu, adres: 83-424 Lipusz, ul. Wyzwolenia nr 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541726, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 5911696167, numer REGON: 360686903, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.kredensziolowy.pl jest detaliczna sprzedaż produktów spożywczych, w szczególności suplementów diety, ziół i ich mieszanek, a także nasion i ich mieszanek (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz.U.2015.594), za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie. Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.
 3. Produkty dostępne w sklepie internetowym www.kredensziolowy.pl są nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.kredensziolowy.pl – z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez sklep internetowy www.kredensziolowy.pl, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.kredensziolowy.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 8 i pkt 9, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.
 10. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej, poprzez adresy e-mail: biuro@kredensziolowy.pl oraz telefonicznie: +48 58 351 37 91. Adres do korespondencji to: KREDENS ZIOŁOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Lipuszu, adres: 83-424 Lipusz, ul. Wyzwolenia nr 1
 11. Aby skorzystać z funkcjonalności sklepu internetowego www.kredensziolowy.pl niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.kredensziolowy.pl to 1024 x 768 lub wyższa.

II. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący prawa i obowiązki Klientów, Subskrybentów Newslettera oraz Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca lub Usługodawca – spółka KREDENS ZIOŁOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Lipuszu, adres: 83-424 Lipusz, ul. Wyzwolenia nr 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541726, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 5911696167, numer REGON: 360686903, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej www.kredensziolowy.pl
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.
 8. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta, wymagający podania Danych do logowania: adresu e-mail i hasła, a także Danych Klienta: Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy, Ulica, Numer mieszkania / lokalu (opcjonalnie), Miejscowość, Kod pocztowy, numer telefonu, numer NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Dane innego adresu do wysyłki.
 9. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. Produkt – każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 13. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e – mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.
 16. Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e – mail).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca świadczy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:
  1. zakładanie i prowadzenie Kont Klientów w Sklepie internetowym,
  2. umożliwienie zawierania umów sprzedaży za pomocą Koszyka,
  3. subskrybowanie Newslettera przez Subskrybentów Newslettera,
 2. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 a) i c) zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c) ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta lub rezygnację z Newslettera albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: biuro@kredensziolowy.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, maksymalnie w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu Usługodawca dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych ze Sklepu internetowego.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c) w terminie 14 dni poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy jeżeli Usługobiorca narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  1. dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronionych przez przepisy prawa,
  2. korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie albo naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  3. rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową.
 6. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi za porozumieniem stron.
 7. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1 b) zawierana jest na czas określony – realizacji zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą Koszyka. Zamówienie może być złożone bez konieczności utworzenia Konta w Sklepie internetowym.
 3. Sklep internetowy umożliwia także złożenia Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kredensziolowy.pl lub telefonicznie pod numerem +48 58 351 37 91 w Dniach Roboczych od godziny 8:00 do godziny 16:00.
 4. Do założenia Konta wymagane jest wypełnienie Formularza Rejestracji i akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 5. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą, a Sklepem internetowym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. W trakcie zakładania Konta Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 7. Wszelkie czynności związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz wykonywaniem praw i obowiązków Klienta – w przypadku gdy jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów.
 8. 8. W celu złożenia Zamówienia za pomocą Koszyka należy wybrać Produkty zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać ich ilość ewentualnie inne cechy, a w dalszej kolejności dodać wybrane Produkty do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po dodaniu Produktów do Koszyka należy:
  1. Wskazać dane niezbędne do realizacji Zamówienia: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Ulica, Nr Lokalu / Mieszkania (opcjonalnie), Miejscowość, Kod Pocztowy, Adres poczty elektronicznej, Numer telefonu, Kraj, Inne dane wysyłkowe.
  2. Podać ewentualne uwagi do Zamówienia,
  3. Określić sposób dostawy,
  4. Wskazać sposób płatności

  Następnie należy dokonać potwierdzenia Zamówienia i sfinalizować je poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 9. W celu złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, należy przekazać pracownikowi Sklepu internetowego wszystkie szczegóły Zamówienia a także dane niezbędne do jego realizacji.
 10. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
 11. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 12. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 13. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 12 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu formie faktur VATW przypadku gdy faktura VAT ma zostać wystawiona dla firmy dokonującej zakupu Klient może zgłosić takie żądanie poprzez wskazanie Nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP w formularzu zamówienia().
 15. Produkty w promocji mają limitowaną liczbę sztuk i dlatego Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 16. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia jedynie do czasu jego wysłania, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą

V. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Produktu. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, jest dostępna w trakcie dodawania Produktów do Koszyka, zostanie także podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w części IV pkt 12.
 2. Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sklep internetowy w zależności od rodzaju zamówienia, umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:
  1. Przedpłata – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku mBank, nr konta: 49 1140 2004 0000 3502 7557 8176 należący do spółki KREDENS ZIOŁOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Lipuszu, adres: 83-424 Lipusz, ul. Wyzwolenia nr 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541726, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP: 5911696167, numer REGON: 360686903, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, z dopiskiem w tytule przelewu „Zamówienie nr……..”.
  2. Płatność za pomocą transakcji PayU (dostępne sposoby płatności i informacje o systemie: http://www.payu.pl/) – obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
  3. Płatność za pobraniem przy odbiorze.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do wprowadzania nowych Produktów do Sklepu internetowego oraz ich wycofania ze sprzedaży, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

VI. DOSTAWA

 1. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej bądź Paczkomatów InPost.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia.
 3. Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Przy każdym Produkcie dostępnym w Sklepie internetowym podany jest orientacyjny czas wysyłki Zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia Zamówienia do chwili przygotowania zamówionych Produktów do wysyłki. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta
 5. Na termin realizacji Zamówienia składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy. Czas kompletowania Zamówienia wynosi do 24 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do nadania przesyłki za pomocą wybranej opcji dostawy, jednakże w szczególnych sytuacjach może ulec wydłużeniu, o czym Sklep internetowy poinformuje Klienta.
 6. Zaleca się sprawdzenie stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę oraz spisanie odpowiedniego protokołu w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałej w trakcie transportu, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia przez Klienta Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego lub w przypadku gdy Zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia. W takim przypadku, obsługa Sklepu internetowego dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia.

VII GWARANCJA

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Usługodawcę Usług, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu lub niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kredensziolowy.pl. Druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się na końcu regulaminu (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 3. Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości – w przypadku reklamacji Usług, lub opis, datę wystąpienia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania.
 4. Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.
 5. Sklep internetowy odpowiada za wady Produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 6. W przypadku wadliwości Produktu Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sklep internetowy nie wymienił Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto. Wzór formularza reklamacji niezgodności Produktu z umową zawarty został w Załączniku nr 2.
 7. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. W każdym z przypadków określonych w pkt. 6, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty tej dostawy ponosi Sklep internetowy.
 10. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: KREDENS ZIOŁOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Lipuszu, adres: 83-424 Lipusz, ul. Wyzwolenia nr 1.
 11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Produktu. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego albo w inny wskazany przez niego sposób. Konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących Produktów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  2. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422)
 2. Zarówno Klienci jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera.
 3. Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Klientom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, a także żądania usunięcia oraz inne uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 5. Klienci oraz Subskrybenci Newslettera mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Klienci oraz Subskrybenci Newslettera nie wyrażą na to zgody.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług realizowanych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego.
 7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie Sklepu internetowego Polityka Prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego www.kredensziolowy.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zawartych Umów i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzenie zmian w Regulaminie może on usunąć swoje Konto.
 5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami, prawa, zastosowanie znajdują te przepisy w miejsce zakwestionowanych zapisów Regulaminu.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://ihgd.home.pl/poradnik.html oraz na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie prawa autorskie związane ze Sklepem internetowym są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Sklepu internetowego są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.
 2. Nazwa Sklepu internetowego podlega ochronie prawnej.
 3. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Sklepu internetowego zarówno w całości lub w części

ZAŁĄCZNIK NR 1

Formularz reklamacji produktu (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Formularz odstąpienia od umowy (PDF)